LIMA Foundation

Prototip d’habitatge d’impacte climàtic positiu

El prototip de LIMA ha estat desenvolupat per un equip de recerca liderat per SaAS – Sabaté associats Arquitectura i Sostenibilitat amb la participació de 40 empreses del sector de la construcció sostenible i de l’eficiència energètica. Es basa en una sèrie d’estudis previs que vetllen per reduir dràsticament el impacte global dels edificis a climes càlids i per esdevenir un referent de futur per a les construccions de l’àrea del Mediterrani.

Com a edifici d’estudi s’ha determinat un bloc de 12 habitatges (pb+3) amb les mateixes característiques constructives com el prototip construït, d’una superfície útil de 45 m2. Per a ambdós edificis es va analitzar el seu impacte ambiental degut als materials de construcció, consum d’aigua, aspectes de salut i comfort i especialment demanda i consum energètic de tal forma que els resultats d’una exhaustiva monitorització del prototip puguin ser extrapolades al bloc de 12 habitatges.

El prototip es va presentar al Saló Construmat 2009, i esta sent monitoritzat actualment  en condicions estandarditzades al Campus de l’Escola d’Enginyeria i Arquitectura de la Salle, a Barcelona. Una segona fase monitoritzará el prototip en condicions reals d’ús.

Premis

El projecte ha rebut el Premi Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 2009 i el Premi Acció 21 de l’Ajuntament de Barcelona 2010 per la seva innovació i sostenibilitat així com el Premi de la XIII Bienal de Arquitectura de Buenos Aires.. El projecte forma part del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i de la Tasca 40/ECBCS Annex 52 de l’Agència Internacional d’Energia: Towards Net Zero Energy Solar Buildings.

Una de les característiques més destacades del prototip és que es redueixen dràsticament els impactes sobre el medi deguts a l’extracció de les matèries primes així com l’energia necessària per a produir els materials de construcció, l’energia necessària per a la fase d’ús de l’edifici així com el consum d’aigua:

• MATÈRIA: 83,7% dels materials són renovables o reciclats, cosa que permet la reducció de l’impacte degut als processos d’extracció i fabricació dels materials (afectació al medi natural per extracció de matèries primeres, contaminacions locals pels processos de fabricació, pluja àcida, etc.). El 63 % dels materials són d’origen renovable, majoritàriament d’origen vegetal (fusta o bambú), mentre que el 20,7% són materials procedents del reciclatge (compost, grava, etc.). També es proposa de reduir la càrrega tòxica de la construcció limitant la química dura i cercant opcions com aïllaments, olis i pintures d’origen natural.

• ENERGIA: 97,4% de reducció de les emissions de CO2 eq durant el cicle de vida a 60 anys. La reducció de l’energia i les emissions associades als materials de construcció s’aconsegueix, en aquest cas, per la substitució del formigó, l’acer, l’alumini i altres materials que requereixen altes aportacions d’energia, per materials d’origen vegetals (fusta o bambú). Per a minimitzar el consum d’energia durant la fase d’ús de l’edifici, LIMA proposa un increment de l’aïllament i la protecció solar, l’ús de recuperadors de calor i la regulació de la ventilació en funció de l’ocupació, la producció de calor-fred centralitzada d’alta eficiència amb captadors solars tèrmics per a aigua calenta i calefacció, la incorporació de sistemes de control i gestió, l’ús d’enllumenat de baix consum i LED, electrodomèstics bitèrmics de classe A+ i A++ i generació elèctrica fotovoltaica.

• AIGUA:  52,9% de reducció del consum d’aigua potable mitjançant l’ús d’aixetes i electrodomèstics de baix consum, l’aprofitament d’aigua de pluja per al reg i la rentadora i la utilització d’aigües grises provinents de la dutxa per al WC. També incorpora un tractament biològic de les aigües negres.

Secció constructiva

Coberta ( U=0,25 W/m2·K)
– Sostrat para cobertes extensives, 70mm
– Feltre geotèxtil, polièster y PP
– Drenatge i retenció d’aigua, PE
– Manta filtrant, fibres de PP
– Làmina impermeable, EPDM
– Feltre geotèxtil, polièster y PP
– Aïllament de fibres de fusta, 120mm
– Barrera de vapor de PP
– Panell estructural de fusta contra laminada, 125mm
– Placa de cel·lulosa – guix, subestructura de fusta (50×50), 15mm

Fusteria  U = 1,1 W/m2 • K; factor solar g = 0,48). (U global = 1,4W/m2 • K)
– Fusteries de fusta de làrix
– Vidres laminats amb cambra d’aire i = 6/15/3 +3
– Persianes exteriors, lames d’alumini, orientables i replegables

Façana (U = 0,26 W/m2 • K)
– Lames de fusta sobre subestructura de fusta (30×50), 19mm
– Cambra d’aire ventilada, 30mm
– Làmina semipermeable, vel de PP
– Aïllament de fibres de fusta, 120mm
– Panell estructural de fusta contra laminada, 108mm
– Cambra d’aire ventilada, 30mm
– Placa de cel·lulosa-guix, subestructura de fusta (30×50), 15mm

Forjat
– Parquet flotant de bambú, 15mm
– Aïllament de fibres de fusta, 30mm
– Feltre geotèxtil, polièster i PP
– Balast, 60mm
– Feltre geotèxtil, polièster i PP
– Panell estructural de fusta contralaminada, 125mm
– Aïllament de cel ·lulosa, 40mm
– Placa de cel·lulosa-guix, subestructura de fusta (40×50), 15mm

Solera (U = 0,36 W/m2 • K)
– Parquet flotant de bambú, 15mm
– Aïllament de fibres de fusta, 100mm
– Panell de fusta contralaminada, 125mm

Monitorització i Resultats

L´objectiu de la recollida de dades dels indicadors d’energia i aigua es la comprovació empírica dels resultats obtinguts en la fase d’anàlisi  en dos situacions entre el 2011 – 2014:

a. monitorització del prototip en condicions estàndard, obtingudes mitjançant la incorporació de càrregues energètiques equivalents a les de l’ús de l’edifici en l’emplaçament provisional a l’Escola d’Arquitectura i Enginyeria de La Salle, Universitat Ramon Llull, Barcelona.

b. monitorització del prototip en condicions reals d’ús, en el seu emplaçament definitiu, a Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Gràfic exemplar de dades obtingudes del prototip en 2011

Temperatures exteriors, interiors i intersticials a la façana a LIMA el dia 03.08.2011

Temperatures exteriors, interiors, intersticials a la façana i radiació solar a LIMA el dia 03.08.2011

Altres projectes:

IRH

Equip de recerca:

 • SaAS
 • LA SALLE
 • HABITAT SALUDABLE
 • DOPPELINTEGRAL
 • GRUPO JG
 • ERF

Clúster d’empreses:

 • KLH/ VERDAGUER
 • FUSTILAND
 • SIEMENS
 • BSH ELECTRODOMESTICOS
 • BÚRES
 • ETAP
 • GAHELIOS
 • GISCOSA
 • KEIM
 • GRAF
 • LEAKO
 • MITSUBISHI
 • GIACOMINI
 • SOL I CLIMA

Empreses col·laboradores:

 • AQUATRON
 • PRIMATERIA
 • ESPACIO SOLAR
 • ROCA/ GABARRÓ
 • GROHE
 • MALVAUX
 • USG
 • BJC
 • MIMCORD
 • ROTHO BLAAS
 • FIRESTONE
 • MIRALLES
 • BIOCUBIERTAS
 • SHAKO
 • TUKABAMBOO
 • TECHNOPIEUX
 • SIEROLAM
 • BARNOLAS
 • ENVARNISSATS FONT
 • PROCOMSA