ProGETonE

02 May 2017

ProGETonE, acrònim que prové del títol anglès Proactive synergy of inteGrated Efficient Technologies on buildings’ Envelopes, és un projecte d’innovació H2020 de 4 anys de durada. ProGETonE desenvolupa i posa a prova un enfocament integrat per afrontar dues necessitats importants en els edificis existents: millores de seguretat per afrontar futurs terratrèmols en zones sísmiques, i consum energètic gairebé zero per tal de complir amb els objectius de la UE per reduir el canvi climàtic. Un obstacle important és l’alta inversió requerida per dur a terme una renovació estructural i, en una escala menor, els importants pressupostos inicials d’una renovació energètica en profunditat. ProGETonE proposa un sistema prefabricat per reduir significativament aquests costos inicials. A més, se segueix un enfocament centrat en l’usuari per involucrar activament als ocupants en el procés de presa de decisions, així com tenir en compte les seves necessitats de primera mà, tot augmentant l’èxit dels resultats de la renovació per als propis usuaris.

ProGETonE aplicarà aquest nou enfocament durant el disseny de la renovació en 4 casos d’estudi (Grècia, Itàlia, Països Baixos i Romania) i, a més, serà implementat en 2 edificis (Grècia i Països Baixos) per tal de demostrar la viabilitat d’aquest nou enfocament integrat i comprovar a escala real la implementació i acceptació social de la nova envolupant d’altes prestacions, la qual ofereix opcionalment l’extensió de l’espai habitable.

www.progetone.eu